What's WAM?
 
L'INFORMATIU
by Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
 

ENGLISH
L'INFORMATIU LOGO
 
 
  
ENGLISH
Techniques and procedures in construction

In the last years we have attended to an important renovation in the construction industry, specially affecting the renovation of constructive techniques, but also the production procedures inside the companies.

This is the most important transformation since the aparition of heavy prefabrication and it holds new elements in this field. It does not mean the replacing of tradicionally opened and complex techniques in construction by automated and limited ones, but it presents substantial improvements which will allow the adaptation to the essential and distinctive fact of construction: the singularity of plannings and locations.

The introduction and difussion of these latest models had a considerable effect in public construction associated to 1992 events, but it has not arrived to daily practice. So, beside new techniques in singular buildings, we find that mean level in construction is still very low and some constructive solutions that generate pathologies soon after are still common. At the present time, even recent materials and techniques present new problems because of its incorrect use.

Another question that industry is worried about, specially to technicians, is the definition of the role to play by the parts present in construction procces. The change in structures and construction techniques means new trades and changes in existing ones. The aparition of major companies that join project, management and promotion, or the progressive extinction of the traditional model of liberal tecnician in front of wage earning are some aspects of this question.

L'INFORMATIU del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona is a fortnightly, multidisciplinary publication and it is opened to all the construction industry. The section "El reportatge" (The report) includes an analysis of current works. The intention is to form a stage to divulge the present technologic renovation in all levels. It studies works with a special constructive or production interest which can be used as an example for other works.

The works selected represent the diversity in construction. The intention is to present new solutions, which mean improvements, to daily problems without leaving aside singular works.

The building process is a collective fact and it depends not only on tecnicians skill, but on the understanding and cohesion between all the parts that complete the fact. So all the sides in construction process, from the first planning decission to the end, reception and use of the work, take part in "El reportatge".CATALA
Tècniques i processos en la construcció

En els darrers anys hem assistit a una renovació important en el sector de la construcció que afecta, especialment, la renovació de les tècniques constructives, però també els processos de producció dins de les empreses.

Aquesta transformació és la més important des de l'aparició de la prefabricació pesada i conté elements novedosos en relació a aquesta. No representa la suplantació de les tècniques tradicionalment obertes i complexes de la construcció per unes altres automatitzades i limitades, sinó que conté una enorme gamma de registres i de millores que hauran de permetre adaptar-se millor al fet essencial i diferenciador de la construcció: la singularitat de programes i emplaçaments.

La introducció i difusió d'aquestes novetats ha tingut un ampli ressò en la gran obra pública produïda al nostre país pels aconteixements del 92, però no ha arribat a la pràctica quotidiana. Així, ens trobem que, al costat de les tècniques més innovadores dels edificis singulars, el nivell mig de la construcció continua sent molt baix i es continuen repetint solucions constructives que generen patologies al cap de poc temps. En aquests moments, fins i tot, apareixen problemes nous derivats de la incorrecta utilització de tècniques i materials d'aparició recent.

Un altre aspecte que preocupa avui al sector, i especialment als tècnics, és el de la definició del paper que han de jugar cadascun dels actors del procés edificatori. El canvi de les estructures i de les tècniques de construcció fa que neixin nous oficis i canviï el paper dels existents. L'aparició de grans empreses que combinen el projecte, la gestió i la promoció, o la progressiva desaparició del model tradicional del tècnic liberal davant del treball assalariat, són alguns dels aspectes més destacats.

El procés edificatori és un fet col·lectiu i el seu resultat depèn, no solament de la bondat dels tècnics o de la claredat de l'encàrrec, sinó de la cohesió entre els diferents actors que representen parts incompletes del conjunt.

L'INFORMATIU del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona és una publicació quinzenal, pluridiciplinària i oberta a tot el sector de la construcció. La seva secció "El reportatge" inclou una anàlisi d'obres d'avui. La intenció és servir de plataforma per difondre la renovació tecnològica actual a tots els nivells de la construcció. Estudia obres amb un interès especial des del punt de vista constructiu o bé del procés de producció, que puguin servir d'exemple realitzable dins del context actual del país.

Les obres seleccionades representen la gran diversitat de la construcció. Sense deixar de banda les obres singulars, sovint amb moltes aportacions noves, cal mostrar solucions innovadores que aportin una millora per als problemes quotidians.

El procés edificatori és un fet col·lectiu i el resultat depèn, no solament de la bondat dels tècnics o de la claredat de l'encàrrec, sinó de la cohesió entre els diferents actors que representen parts incompletes del conjunt. Per això, en "El reportatge", hi participen totes les parts implicades en la construcció, des de la primera decisió del programa fins a l'acabament, recepció i ús final de l'obra.


 
Index - Indice

El Reportatge
Josep Llinàs, 28 habitatges a Ciutat Vella: WAM02

El Reportatge
La restauració del Park Güell (1): WAM03

El Reportatge
La restauració del Park Güell (2): WAM04